POŠTOVNÉ NAD 50€ ZADARMO. ZĽAVY AŽ DO 50%!

Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 6. 2024

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Spoločenské šaty Online, Michaela Balko, Čierne Pole 62, Čierne Pole 07901, Slovenská republika, IČO: 55 585 761, DIČ: 1120437439 (nie je pltcom DPH), zapísaný v živnostenskom registri Okresným úradom v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce, pod číslom živnostenského registra 840-31120 (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodným partnerom, čím sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – eshop.spolocenske-saty-online.sk (ďalej len „eShop“)
 2. Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Košický kraj - Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dohľadu, tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55, e-mail: ke@soi.sk
 3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci tieto podstatné náležitosti:

  Meno a priezvisko kupujúceho
  Názov obchodnej spoločnosti kupujúceho (ak existuje)
  Sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho
  Telefón a e-mail kupujúceho
  Evidenčné číslo produktu

 1. Elektronickú objednávku jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, množstvo požadovaných kusov produktov, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania, adresa pre dodanie tovaru. Po potvrdení, resp. overení objednávky bude kupujúcemu na e-mail doručená elektronická faktúra, ktorá okrem týchto údajov bude obsahovať aj telefonický kontakt na predávajúceho a pracovné hodiny, počas ktorých je možné predávajúceho telefonicky kontaktovať.
 2. Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred uskutočnením vlastnej objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke eShopu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v predmetnom eShope kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 4. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky). Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov.
 5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky

 1. Poštovné je pri všetkých objednávkach v eShope Spoločenské šaty Online v hodnote nad 50,00 € (vrátane) bezplatné. Výška poštovného pri nákupe pod 50,00 € je poštovné 3,00 €.
 2. Doručenie tovaru predávajúci zabezpečuje len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.
 3. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od kuriéra.
 4. Ak je objednaný tovar na sklade, predávajúci ho zasiela v lehote do 2 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 2 až 3 pracovné dni.
 5. Ak tovar nie je skladom u predávajúceho, dodacia lehota je uvedená pri každom produkte individuálne.
 6. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 7. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený do 2 až 3 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o potvrdení expedovania predmetu objednávky kupujúcemu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka doručovaná v priebehu nasledujúceho dňa. Ak by si kupujúci nemohol prevziať zásielku, dohodne sa s kuriérom buď na náhradnom termíne alebo na uskladnení zásielky na najbližšej odbernom mieste, odkiaľ si ju prevezme.
 8. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť platbu vopred na bankový účet predávajúceho, platbu kartou cez platobnú bránu GoPay alebo v rámci Slovenska aj platbu na dobierku.
 3. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky (email s názvom "[Spoločenské šaty Online] Proces prípravy zásielky") spolu s elektronickou faktúrou.
 4. Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby. Elektronická faktúra bude e-mailom doručená kupujúcemu až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 5. Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu e-mailom.
 6. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.
 7. Pri platbe bezhotovostným prevodom a kartou sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho vedený v mBank S.A., číslo účtu: SK92 8360 5207 0042 0865 0035 . Ako variabilný symbol platby bezhotovostným prevodom je potrebné použiť pridelené číslo objednávky.
 8. Všetky uvádzané ceny sú konečné – predávajúci NIE je platcom DPH.

IV. Vrátenie tovaru, záruka a reklamácia

 1. Objednávku je možné bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií zrušiť do doby 12 hodín od momentu vytvorenia objednávky. Zrušenie je nutné vykonať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. V prípade, že by chcel kupujúci zrušiť objednávku dodatočne, je potrebné to nahlásiť predávajúcemu. Pokiaľ by mal kupujúci záujem o znovuposlanie, bude čeliť sankciám za nevyzdvihnutie zásielky podľa Všeobecných obchodných podmienok čl. II. bodu 8.
 2. Zakúpený tovar je možné vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia pokiaľ spotrebiteľovi (v zmysle §1. zák. č. 108/2000 Z.z.) nevyhovuje (nesedí veľkosť alebo z iného dôvodu). Podmienkou výmeny tovaru za iný alebo vrátenia peňazí za vrátený tovar je, že tovar nebol použitý iba vyskúšaný (oblečenie nenosené, nepraté, nepoškodené, nie sú z neho odstrihnuté visačky s označením tovaru) a tovar musí byť vrátený v originálnom obale (obalom sa nemyslí obálka).
 3. Pred odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho je NUTNÉ najprv vyplniť formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku" a v uvedenej lehote 14 dní odo dňa doručenia na adresu kupujúceho, ho zaslať spolu s vráteným tovarom predávajúcemu. Adresa pre vrátenie tovaru je: Michaela Balko, Spoločenské Šaty Online ,Čierne Pole 62, Čierne Pole 079 01, Slovenská republika * V prípade B2B vzťahu (ak kupujúci berie tovar na IČO) sa možnosť vrátenia tovaru v 14 dňovej lehote nevzťahuje.
 4. Po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho prebehne kontrola tovaru a overenie, či boli dodržané všetky podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. Na základe tejto kontroly bude vrátenie tovaru schválené, resp. zamietnuté.
 5. Pri nedodržaní podmienok uvedených v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. má predávajúci právo vrátenie tovaru zamietnuť.
 6. Tovar vracia kupujúci na vlastné náklady. Odporúčame zásielku pripoistiť. Poškodený balík neprevezmeme.
 7. Do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bude peňažné plnenie odoslané kupujúcemu podľa dohody na bankový účet, ktorý uvedie kupujúci v žiadosti o vrátenie tovaru. Peňažné plnenie je vo výške kupujúcim zaplatenej sumy za vrátený tovar uvedenej na faktúre.
 8. Podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bodoch č. 1. až 7. neplatia v prípade, že kupujúci je s predávajúcim vo veľkoobchodnom vzťahu, resp. ak jeho objednávka obsahuje produkty s veľkoobchodnou cenou.
 9. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 10. Zistenú chybu na výrobku kupujúci uplatní bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase od momentu, kedy bola zistená oznámením tejto skutočnosti predávajúcemu. Ďalšie používanie zapríčiní prehĺbenie poškodenia a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru(faktúra) na adresu predávajúceho.
 11. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu. V prípade, že v uvedenej lehote nebude reklamácia vybavená, je považovaná za opodstatnenú.
 12. V závislosti od druhu reklamácie bude poškodenie na výrobku odstránené, pokiaľ ho nebude možné odstrániť, predávajúci sa dohodne s kupujúcim o ďalšom postupe (výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).
 13. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním a ošetrovaním (symboly či pokyny na ošetrovanie výrobku sú vždy uvedené na výrobnom štítku produktu), mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou.

V. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, obchodné meno v prípade, že ide o právnicku osobu, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto už predávajúcim nebudú naďalej používané na marketingové účely.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@spolocenske-saty-online.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 6. 2024

I. Základné informácie

 1. Správca osobných údajov - Spoločnosť Spoločenské šaty Online, Michaela Balko,Čierne Pole 62, Čierne Pole 079 01, Slovenská republika, IČO: 55 585 761, DIČ: 1120437439, IČ DPH: SK1120437439 , zapísaná v živnostenskom registri Okresným úradom v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce, pod číslom živnostenského registra 840-31120.

II. Aké osobné údaje spracovávame

 1. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám vy sami poskytnete.
 2. Pri objednávke tovaru, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (vaše meno a priezvisko, doručovacia adresa a telefonický kontakt). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar doručiť. Pre účely predaja tovaru potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
 3. Pri objednaní tovaru je potrebné doplniť aj vaše aktuálne telefonné číslo, aby sme sa v prípade potreby mohli s vami skontaktovať rýchlejšie. Zákazníci často zabúdajú doplniť napr. popisné číslo bydliska. Zároveň, telefónne číslo zadáme len prepravnej spoločnosti, s ktorou máme zmluvu, pre účel, aby sa mohol s vami kuriér skontaktovať pri doručení tovaru.
 4. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
 5. Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.
 6. Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.
 7. Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.
 8. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
  • Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
  • Môže sa stať, že si nemôžete zakúpený tovar osobne prevziať. V takom prípade môžete vymedziť poverenú osobu, ktorá je za vás oprávnená preberať tovar, či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj jej osobné údaje.
 9. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
  • Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
  • Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

III. Cookies

 1. Automaticky spracovávame aj cookies.
 2. Cookie je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.
 3. Pomocou cookies vieme odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.
 4. Cookies slúžia k niekoľkým účelom:
  • Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
  • Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
  • Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).
 5. Môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať používaním niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.
 6. Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.
 7. Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
  • Nákup tovaru: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
  • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
  • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
  • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

IV. Právne podklady spracovania osobných údajov

 1. Plnenie a uzavretie zmluvy - veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.
 2. Oprávnené záujmy - vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.
 3. Súhlas - na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
 4. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

V. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 1. Vaše osobné údaje odovzdávame tretím subjektom len v prípadoch, keď je to nevyhnutné pre splnenie našich záväzkov voči vám, alebo ak nám na to dávajú právne predpisy. V žiadnom prípade vaše osobné údaje nepredávame tretím subjektom na ich vlastné účely.
 2. V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
  • Doručenie tovaru: dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať
  • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

 1. V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
 2. V prípade spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
 3. Ďalej upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

VII. Práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

 1. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).
 2. Úprava a doplnenie - Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete požiadať o zmazanie, resp. o zmenu základných informácií o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.
 3. Oprava - Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.
 4. Prístup (portabilita) - Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:
  • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
  • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
  • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
  • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
  • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
  • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás
 5. Výmaz - Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch), ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
 6. S výnimkou prípadov uvedených v predošlom bode máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  • Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
  • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. Údajov
  • Osobné údaje sú spracované nezákonne
  • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  • Ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov

VIII. Obmedzenie spracovania osobných údajov

 1. V prípade že
  • popierate presnosť vašich osobných údajov
  • vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne
  • my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
  • ste vzniesli námietku podľa predchádzajúceho bodu
  tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 2. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).
 3. Podanie sťažnosti - Ak máte pocit, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.