Všeobecné obchodné podmienky

aktualizované 15.septembra 2017

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Spoločenské šaty Online, Marianna Adamčíková, P. O. Hviezdoslava 49/78, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45 892 393, DIČ: 1083145030, IČ DPH: SK1083145030 , zapísaný v živnostenskom registri Obvodným úradom v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, pod číslom živnostenského registra 840-18349 (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodným partnerom, čím sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – eshop.spolocenske-saty-online.sk (ďalej len „eShop“)
 2. Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Košický kraj - Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, e-mail: ke@soi.sk
 3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci tieto podstatné náležitosti:

Meno a priezvisko kupujúceho
Názov obchodnej spoločnosti kupujúceho(ak existuje)
Sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho
Telefón a e-mail kupujúceho
Evidenčné číslo produktu

Elektronickú objednávku jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, množstvo požadovaných kusov produktov, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania, adresa pre dodanie tovaru. Po potvrdení, resp. overení objednávky bude kupujúcemu na e-mail doručená elektronická faktúra, ktorá okrem týchto údajov bude obsahovať aj telefonický kontakt na predávajúceho a pracovné hodiny, počas ktorých je možné predávajúceho telefonicky kontaktovať.

 1. Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred uskutočnením vlastnej objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke eShopu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v predmetnom eShope kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 3. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky). Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov.
 4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky

 1. Poštovné je pri všetkých produktoch v eShope Spoločenské šaty Online v hodnote nad 50€ je BEZPLATNÉ! Výška poštovného pri nákupe pod 50€ je poštovné 2,40€. Od novembra 2016 si môžete prísť po šaty aj osobne v Bratislave na Černyševského 5 (vchod zozadu). Po vytvorení objednávky vám zavoláme/napíšeme, aby sme sa mohli dohodnúť na termíne prevzatia.
 2. Od 15.5.2017 si môžete prísť po šaty osobne aj do našej predajne v Prešove na Jarkovej 95, kde si ich môžete buď kúpiť alebo požičať.
 3. Doručenie tovaru poskytujeme len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike a Českej republike.
 4. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od DHL kuriéra.
 5. Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 1 až 4 pracovné dni.
 6. Ak tovar nie je skladom u nás, dodacia lehota je uvedená pri každom produkte individuálne.
 7. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 8. Objednaný Tovar bude kupujúcemu doručený do 2 až 3 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o potvrdení expedovania predmetu objednávky kupujúcemu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka doručovaná v priebehu nasledujúceho dňa. Ak by si kupujúci nemohol prevziať zásielku, dohodne sa s kuriérom buď na náhradnom termíne alebo na uskladnení zásielky na DHL parcelshope, odkiaľ si ju zákazník prevezme.
 9. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overovaní objednávky.
 2. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude celková suma objednávky navýšená o poplatok 1 EUR. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet vopred sa tento poplatok neúčtuje.
 3. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky (email s názvom "[Spoločenské šaty Online] Proces prípravy zásielky") spolu s elektronickou faktúrou.
 4. Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby. Elektronická faktúra bude e-mailom doručená kupujúcemu až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 5. Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu e-mailom.
 6. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.
 7. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: SK1009000000005057854042 . Ako variabilný symbol platby je potrebné použiť pridelené číslo objednávky.
 8. Všetky úvádzané ceny sú konečné – Nie sme platitelia DPH.

IV. Záruka a reklamácia

 1. Objednávku je možné bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií zrušiť do doby 12 hodín od momentu vytvorenia objednávky. Zrušenie je nutné vykonať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nášho elektronického kontaktného formulára. V prípade, že by ste mali záujem zrušiť objednávku dodatočne, je potrebné nám to nahlásiť. Pokiaľ by ste mali záujem o znovuposlanie. budete čeliť sankciám za nevyzdvihnutie zásielky podľa Všeobecných obchodných podmienok čl. II. bodu 8.
 2. Zakúpený tovar je možné vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia pokiaľ spotrebiteľovi (v zmysle §1. zák. č. 108/2000 Z.z.) nevyhovuje (nesedí veľkosť alebo z iného dôvodu). Podmienkou výmeny tovaru za iný alebo vrátenia peňazí za vrátený tovar je, že tovar nebol použitý iba vyskúšaný (oblečenie nenosené, nepraté, nepoškodené, nie sú z neho odstrihnuté visačky s označením tovaru) a tovar musí byť vrátený v originálnom obale (obalom sa nemyslí obálka).
 3. Pred odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho je NUTNÉ najprv vyplniť formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku" a v uvedenej lehote 14 dní odo dňa doručenia na adresu kupujúceho, nám ho zaslať spolu s vráteným tovarom. Adresa pre vrátenie tovaru je: Marianna Adamčíková, Spoločenské šaty Online/Merry.sk , Jarková 95, 08001 Prešov (V prípade nejasností kontaktujte náš zákaznícky servis ktorýmkoľvek z dostupných spôsobov uvedených na našej stránke alebo na tel. č. 0948 380 432 počas pracovných dní v čase 08:00 - 16:00) * V prípade B2B vzťahu (ak kupujúci berie tovar na IČO) sa možnosť vrátenia tovaru v 14 dňovej lehote nevzťahuje.
 4. Po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho prebehne kontrola tovaru a overenie, či boli dodržané všetky podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. Na základe tejto kontroly bude vrátenie tovaru schválené, resp. zamietnuté.
 5. Pri nedodržaní podmienok uvedených v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. má predávajúci právo vrátenie tovaru zamietnuť.
 6. Tovar vracia kupujúci na vlastné náklady. Odporúčame zásielku pripoistiť. Poškodený balík neprevezmeme.
 7. Do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bude peňažné plnenie odoslané kupujúcemu podľa dohody na bankový účet, ktorý uvedie kupujúci pri žiadosti o vrátenie tovaru. Peňažné plnenie je vo výške kupujúcim zaplatenej sumy za vrátený tovar uvedenej na faktúre.
 8. Podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bodoch č. 1. až 7. NEPLATIA v prípade, že kupujúci je s predávajúcim vo veľkoobchodnom vzťahu, resp. ak jeho objednávka obsahuje produkty s veľkoobchodnou cenou.
 9. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 10. Zistenú chybu na výrobku prosím uplatnite bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase od momentu, kedy bola zistená oznámením tejto skutočnosti jedným ponúkaných spôsobov komunikácie uvedených v čl. I. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ďalšie používanie zapríčiní prehĺbenie poškodenia a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (faktúra) na našu adresu.
 11. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu.Samozrejme našou snahou je, aby tieto lehoty boli čo najkratšie. V prípade, že v uvedenej lehote nebude reklamácia vybavená, je považovaná za opodstatnenú.
 12. V závislosti od druhu reklamácie bude poškodenie na výrobku odstránené, pokiaľ ho nebude možné odstrániť, dohodneme s Vami ďalší postup (výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).
 13. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním a ošetrovaním (symboly či pokyny na ošetrovanie výrobku sú vždy uvedené na výrobnom štítku produktu), mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou.

V. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, obchodné meno v prípade, že ide o právnicku osobu, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto už predávajúcim nebudú naďalej používané na marketingové účely.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@spolocenske-saty-online.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.